اصول اسلامی در مورد نوشیدن آب

توضیحات:

 • به نام خدا

  آشامیدن به سه نفس

  پیامبر اکرم (ص) : اگر کسی آب بنوشد و در میان آن سه نفس بکشد از بیماری ناشی از یکجا سر کشیدن در امان است

  ب: ایستاده آب آشامیدن در روز و نشسته درشب
  پیامبر خدا (ص) – خطاب به علی (ع) : – ای علی ! ایستاده آب بخور که برای تو مایه قدرت افزون تر سلامت بیشتر است .
  امام صادق (ع) : ایستاده آشامیدن آب در روز ، مایه قدرت افزون تر و تن درستی بیشتر است .
  امام صادق (ع) : ایستاده آب خوردن در روز ، موجب عرق کردن بیشتر و توان افزون تر بدن است .
  امام باقر (ع) : ایستاده آب خوردن، برای تو مایه افزون تر و سلامت بیشتر است .
  امام صادق (ع) : ایستاده آشامیدن آب در روز ؛ غذا را گوارا می سازد و ایستاده آشامیدن در شب؛ زرد آب می آورد .

  : آشامیدن آب نیم گرم

  امام صادق (ع): دو چیز مناسب است که به هیچ درون نادرستی در نمی آیند ، مگر اینکه آن را به درستی می آورند ، و دو چیز نامناسب است که به هیچ درون سالمی در نمی آیند ، مگر اینکه آن را نادرست (و ناسالم ) می کنند. آن دو چیز مناسب ، عبارت اند از : انار و آب نیم گرم (ولرم ) و آن دو چیز نامناسب ، عبارتند از پنیر و گوشت خشک شده

  آنچه در آشامیدن نباید انجام داد :

   : دمیدن

  پیامبر به گاه آشامیدن ، در ظرف نمی دمید و چون می خواست نفس بکشد ، ظرف را زا دهان خود دور می کرد تا نفس بکشد .
  پیامبر خدا ؛ از اینکه کسی بازدم خویش را به ظرف برگرداند یا در آن بدمد ، نهی فرمود .

  : یکجا سر کشیدن

  پیامبرخدا (ص) : اگر کسی از شما خواست آب بخورد ، جرعه جرعه بنوشد و یکسره سر نکشد ؛ چرا که درد جگر از سر کشیدن یکباره بر می خیزد .
  پیامبر خدا (ص) : آب را بمکید وآن را یکجا سر نکشید ؛ چراکه درد جگر از آن برمی خیزد .
  امام صادق (ع) – به نقل از پدرانش – علی (ع) از این که همه آب ، به یک جرعه نوشیده شود ، نهی کرد و فرمود :”سه یا دو جرعه باشد ”

  : آشامیدن آب بسیار داغ

  از پیامبر خداروایت شده که از نوشیدن ” حمیم ” (یعنی آبی که به غایت ،داغ است ) ،نهی فرمود .

  : آشامیدن آب در لابلای غذا خوردن

  امام رضا (ع) هر کس می خواهد معده اش اورا آزار ندهد برروی غذا آب نخورد تا هنگامی که غذا خوردنت را به پایان می برد . هر کس چنین کند ، بدنش به رطوبت می گراید ، معده اش ضعیف می شود و رگهایش نیروی غذا رابه خود نمی گیرند؛ زیرا اگر پشت سر هم روی غذا آب ریخته شود ، آن غذا در معده نارس و بد گوارش می گردد .

   : آشامیدن آب بر وری گوشت

  امام علی (ع) : پیامبر خدا چون گوشت می خورد ، در آشامیدن آب ،شتاب نمی ورزید . یکی از یاران که از اهل بیت پیامبر بود ، ازایشان پرسید : ای پیامبر خدا ! چه قدر کم بر روی گوشت ، آب می آشامی !

  فرمود : ” هیچ کس نیست که این گوشت چرب را بخورد و تا پایان غذا از آشامیدن آب خودداری ورزد ، مگر اینکه غذا را گوارا می یابد . ”

   : آشامیدن آب بر روی چربی

  پیامبر خدا (ص) : آشامیدن در پی چر بی ، بیماری ای در شکم است .

   : آشامیدن آب از مجاور دسته ظرف یا لبه شکسته آن

  پیامبر خدا (ص) : مباد کسی از شما از کنار دسته ظرف ، آب بخورد ؛ چرا که آن جا جای گرد آمدن آلودگی است .
  امام علی (ع) : از لبه شکسته ظرف و از کنار دسته آن آب نخورید ؛ چرا که شیطا ن بر دسته شکسته می نشیند .
  امام باقر (ع) : از دسته کوزه و از شکستگی آن – اگر در آن ، شکستگی باشد – نباید آب آشامید ؛ چراکه آشامیدنگاه شیطان هاست .

  : آشامیدن در ظرفهای مسی 

  پیامبر خدا (ص) : در ظرف مسین ننوش ؛ چرا که “سهل “( یعنی وسواس و پریشان عقلی ) برجای می نهد .

  : آشامیدن در حالت ناشتا

  پیامبر خدا (ص) : هر کس ناشتا آب بیاشامد ، نیرویش کاستی می یابد .

   : نوشیدن آب سرد پس از خوردن شیرینی

  امام رضا (ع) : آشامیدن آب سرد ،پس از خوردن چیز گرم و پس از خوردن شیرینی ، دندان ها را از بین می برد .

   : نوشیدن آب فراوان

  امام صادق (ع) : آب بسیار منوش ؛ چراکه سرچشمه هر دردی است .
  امام صادق (ع): اگر مردم کمتر آب می نوشیدند بدنهایشان بسامان بود .

  : نوشیدن آب سرد و آب جو در حمام

  امام صادق (ع) : از نوشیدن آب سرد و ماء الشعیردر حمام ،حذر کن ؛چرا که معده را تباه می کند .

   


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :