تعادل آنیون و کاتیون

توضیحات:

 • به نام خدا

  در محلول ها تعادل آنیون و کاتیونی وجود دارد و این بدین معنی است که تعداد میلی اکی والان های آنیونها و کاتیون ها با همدیگر برابر است. در آبهای طبیعی (آبهای سطحی و زیر زمینی)

  این تعادل را برای آنیون و کاتیون های اصلی تنظیم می کنند و با قبول خطای جزیی آنیون و کاتیون های مقادیر کم را نادیده می گیرند بدیهی است در این صورت این تعداد میلی اکی والان های آنیون و کاتیون ها ممکن است با آن برابر نباشند ولی اصولا این تفاوت در حد قابل قبول است.

  انواع آنیون های طبیعی موجود در آب
   آنیون های اصلی موجود در آبهای طبیعی عبارتند از بی کربنات، سولفات، کلرید و کاتیون های اصلی نیز عبارتند از کلسیم ، منیزیم سدیم و پتاسیم. بعنوان مثال برای یک نمونه آب مقدار بی کربنات 244 میلی گرم بر لیتر، سولفات 96 میلی گرم در لیتر و کلرید 142 میلی گرم در لیتر و از کاتیون ها کلسیم 60 میلی گرم در لیتر و منیزیم 48 میلی گرم در لیتر و سدیم 46 میلی گرم در لیتر و پتاسیم 39 میلی گرم در لیتر :

  برای آنکه اجزاء نمک های متشکله این محلول را معین کنیم از رسم دیاگرام استفاده می شود، در رسم این دیاگرام باید توجه داشت که مقدار آنیون و کاتیون ها نسبت به هر نمونه آب تغییر می کند ولی ترتیب نوشتن آنها همیشه یکسان است و در ضمن این دیاگرام با مقیاس دقیق رسم می شود و گویای اطلاعات بسیار مفیدی است.

  با توجه به دیاگرام بالا به آسانی می توان نتیجه گرفت که از کل چهار میلی اکی والان سختی موقت سه میلی اکی والان کلسیم و یک میلی اکی والان منیزیم است و سه میلی اکی والان سختی دائم، دو میلی اکی والان سولفات و یک میلی اکی والان کلرید است. در ضمن به آسانی می توان گفت که در محلول موجود کلیه سدیم و پتاسیم ها بصورت کلرید هستند.


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :