خشكسالی

توضیحات:

  • به نام خدا

    خشكسالی به عنوان بی سروصدا ترین بلایای طبیعی در مقابل سیالب به عنوان یكی از پر صدا ترین بلایا قرار گرفته است . این درحالی است كه خطر و خسارت های ناشی از خشكسالی به مراتب بیشتر از سایربلایای طبیعی مانند : سیل ، طوفان ، آتش فشان و حتی زلزله است . ولی به دلیلی كه مشاهده ی تاثیر تخربی خشكسالی نیاز به زمان به نسبت طولانی دارد ، مطالعه و تحقیق و نحوه ی برخورد با آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است . درحالی كه وقوع یك دوره خشكسالی شدید علاوه بر خسارت های آشكار به طور معمول به محصوالت كشاورزی ، فضای سبز و دامپروری وارد می آید و گاهی باعث قحطی می شود ، خسارت های ناپیدای دیگری را نیز باعث می شود كه در مواردی جبران ناپذیر از حوزه های پیدا و آشكار آن است . برای درامان ماندن از زلزله ، آتش فشان و سیالب كافی است برای مدت كوتاهی از مركز وقوع این بالایاها فاصله گرفت ، ولی در صورت وقوع خشكسالی ، كل یك جامعه در یك دوره زمانی طوالنی خسارت خواهد دید و گریز ازآن بدون برنامه ریزی میسر نخواهد بود . خشكسالی حالتی طبیعی و مستمر از اقلیم است ، در حالی كه بسیاری به اشتباه آن را واقعه ایی تصادفی می پندارند این پدیده به تقریب در تمامی مناطق اقلیمی رخ می دهد ، ولی مشخصه ی آن از یك منطقه به منطقه ای دیگر به طور كامل تفاوت دارد . خشكسالی یك اختالل موقتی است و با خشكی تفاوت دارد چرا كه خشكی ها صرفاً محدود به مناطقی با اندك بارندگی است و حالتی دایمی از اقلیم است . خشكسالی جز بالیای طبیعی نامحسوس است .گرچه تعاریف متعددی برای این پدیده ارائه شده لیكن در كل حاصل كمبود بارش در طی یك دوره ی ممتد زمانی به طور معمول یك فصل یا بیشتر می باشد این كمبود منجر به نقصان آب برای برخی فعالیت ها ، گروه ها و یا یك بخش زیست محیطی می شود . همچنین دمای بالا ، باد شدید و رطوبت نسبی پایین تر در بسیاری از نقاط جهان با این پدیده همراه شده و به طرز قابل مالاحظه ایی برشدت آن می توانند بیفزایند .


  • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
    تماس : 09391156079
    انتشار مطلب در :