صرفه جویی از دیدگاه قرآن

توضیحات:

 • به نام خدا

   با بررسي مجموعه آيات الهي در قرآن مي توان حضور آب را در كلام خداوند توأم با تقسيماتي دانست. در ابتدا توجه به منابع آب ، جدي ترين بحث است. اين كه خداوند بارها تأمين آب براي ساكنان كره خاك را اجري الهي و قدسي معرفي مي كند و به منابع اوليه و ثانويه آن اشاره مي فرمايد :

  نزول آب هاي آسماني و استقرار آن در زمين ، اولين تذكر خداوند به پديده آب است، آنگاه منابع زميني آب مورد توجه قرار مي گيرد و به حساسيت و جايگاه آن اشاره مي شود. پس از اين بخش قرآن به منابع و كاركردهاي آب بارها تذكر مي دهد و شيوه هاي شاكرانه بهره برداري از آب و منابع آبي را به عنوان مواهب فاخر خداوندي به آدميان گوشزد مي نمايد.

  نقش آب در شريعت وامور ديني ، بخش ديگري از آيات قرآن را شكل داده است؛ ضرورت آب در طهارت كه طاهرترين و پاكيزه ترين عناصر خلقت مي باشد و ارتباط آن با عبادات بسيار قابل توجه است.

  پاره ديگري از آيات قرآن كريم حاوي ذكر صفات آب در قرآن است. مبارك بودن آب و ديگر صفات آن راهنماي راهيابي به كيفيت مقبول اين عامل حيات است.

  تشبيهات آب در كلام الهي نيز قسمت ديگري از مباحث آب در قرآن را شامل مي شود. در پايان از جلوه آب در سراي جاودان نيز نمي توان غافل شد وبايد حضور آب در بهشت و دوزخ را نيز به تماشا نشست؛ اما اولين بحث ، شناخت و ياد آوري منابع آب در قرآن است. اين منابع گاه آسماني و گاه زميني هستند. به تعبيري ديگر، آب گاه منابع اوليه دارد و گاه منابع ثانويه ، نزولات آسماني و پديده ابر وباد و باران و خزائن آسمان در قرآن به عنوان منابع اوليه آب معرفي مي شود كه شرح آ» بازگو مي گردد:

  آياتي كه به طريقي در آنها از آب صحبت شده عبارتند از : 

  سوره نحل آيات 10، 11، 15و 65، ق آيه 9، نمل آيه 60 ، عنكبوت آيه63، روم آيه 24، مرسلات آيه 27، اعراف آيه57، يونس آيه 24، هود آيه 7، ابراهيم آيه32، حجر آيه 22، بقره آيه 164، فصلت آيه39، زخرف آيه11، كهف آيه45، طه آيه 53، حج آيه 5، حج آيه 63، مومنون آيه 18، اعراف آيه 50، نباء آيه 20، فاطر آيه 27، زمر آيه 21، انبياء آيه 30، ملك آيه 30، نور آيه 45، فرقان آيات 48، 53 و 54، مرسلات آيه20، طارق آيه 6، انفال آيه 11، انعام آيه 99، نباء آيه 14، قمر آيه 11، واقعه آيات 30، 31 و 68، شوري آيه 28.


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :