منابع آب در كرۀ زمين

توضیحات:

 • به نام خدا

  منابع آب در كرۀ زمين
  اگر كسي زمين را از فضا مشاهده نمايد آنرا به شكل يك سيارۀ آبي رنگ و پر از آب خواهد ديد. حجم تمام آب هاي كرۀ زمين در حدود ۱۳۶۰ میليون كيلومتر مكعب تخمين زده شده است. اين حجم با توجه به چرخه آب به طور دايم در بين منابع گوناگون در حال جابجايي است. مهمترين منابع آب در كرۀ زمين عبارتند از: آب هاي زيرزميني، آب هاي جوي «باران و برف»، آب هاي سطحي «رودخانه، درياچه، دريا و اوقيانوس» و همچنين بخشي از آب موجود در كرۀ زمين به صورت بخار در اتموسفير و بخشي ديگر به صورت جامد در يخچال هاي طبيعي وجود دارد.

  حجم تقريبي ميزان آب هاي ذخيره شده در اين منابع به اين شرح است:
  o اوقيانوس ها: در حدود ۱۳۲۰ ميليون كيلومتر مكعب «۹۷.۲%»
  o يخچال هاي طبيعي: در حدود ۲۵ ميليون كيلومتر مكعب «۱.۸%»
  o قشر هاي زيرزميني: در حدود ۱۳ ميليون كيلومتر مكعب «۰.۰۹%»
  o آب هاي شيرين موجود در درياها، درياچه ها و رودها: در حدود ۲۵۰ هزار كيلومتر مكعب «۰.۰۲%»
  o بخار آب در هوا: در حدود ۱۳ هزار كيلومتر مكعب «۰.۰۱%»

  :استفاده از آب
  ميزان زيادي آب به دليل آبياري محصولات در بخش زراعت به مصرف مي رسد. حد اوسط جهاني ميزان برداشت آب از منابع از سال ۱۹۶۰ ميلادي به منظور آبياري زمين ها ۶۰ درصد افزايش يافته است و اين در حالي است كه ميان ۲۰ الي ۳۰ درصد آن تبخير يا جاري شده و ضايع مي شود. ميزان برداشت آب در كشورهاي در حال توسعه مثل افغانستان به خاطر عدم موجوديت ابزار لازم دو برابر كشورهاي توسعه يافته براي هر هكتار است، در حالي كه ميزان محصولات زراعتي آن ها يك سوم مي باشد. به علاوه، در اكثر نقاط خشك و نيمه خشك، به دليل كمبود بارش هاي جوي ۹۰ فيصد آب مورد ضرورت براي آبياري زمين ها از آب شيرين تأمين ميگردد، در حالي كه كشورهاي توسعه يافته اين رقم را به ۴۰ درصد رسانده اند.

  موقعيت جهاني آب
  مقدار آب موجود در كره زمين تقريباً ثابت بوده است. اين آب به مصارف آشاميدن، زراعت، صنعت و... مي رسد و زندگي بشر را بهبود ميبخشد. بخش اعظم سطح زمين را اوقيانوس ها و درياها فرا گرفته است. از نقطه نظر حجم و اندازه، در حدود ۹۷.۲ فيصد از آب هاي موجود در جو زمين و آب موجود در خاك ها و آب هاي زيرزميني مي باشند.


   


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :