منابع آلاینده های آب

توضیحات:

 • به نام خدا

  فضولات انسانی و حیوانی حاوی باکتری و نیترات:

  نیترات و باکتری دو ماده آلاینده مهم هستند که فضولات انسانی و حیوانی یافت می‌شوند. چاه‌های فاضلاب و سپتیک تانک‌ها می‌توانند باعث آلودگی باکتریایی و نیتراتی آب شوند. همچنین دام‌داری‌‌های که مقدار زیادی از حیوان را نگهداری می‌کنند. هم سیستم‌های سپتیک تانک و چاه‌های فاضلاب و هم فضولات حیوانی باید طوری مدیریت شوند که از آلودگی جلوگیری شود. محل‌های جمع‌آوری فاضلاب و زباله‌ها نیز می‌توانند منشا آلودگی باشند.

  کودکان و سالمندان و افراد دچار نقص دستگاه ایمنی به علت ایدز یا سرطان به باکتری‌‌های منتقل‌شونده از آب حساس‌ترند. کودهای شیمیایی نیز ممکن است مشکل نیترات را تشدید کنند. نیترات زیاد برای نوزادان خطرناک است و ممکن است باعث ایجاد "سندروم نوزاد کبود" شود که ناشی از اختلال انتقال اکسیژن در خون است.

  در دامدار‌های صنعتی و متمرکز  هزاران حیوان در فضای کوچکی بزرگ می شود. مقدار زیاد فضولات حیوانی در این نوع دامداری‌ها ممکن است سلامت منابع آب را تهدید کند. در این موارد باید روش مناسبی برای دفع فضولات به کار رود. نمک‌های ناشی از مقادیر زیاد فضولات نیز ممکن است، آب‌های زیرزمینی را آلوده کند.

   پساب دارویی

  در سالهاي اخير، پساب دارویی بسیار پر اهمیت شده است چراکه باقيمانده هاي دارويي بعنوان يكي از بحث برانگيزترين مسائل در حيطه علوم زيست محيطي مطرح شده است. بيش از 3000 ماده شيميايي مختلف، كه مطابق جدول زیر طبقه بندي شده اند، بعنوان دارو براي انسان، دام، كشاورزي و غيره شناخته شده است. در اين ميان آنتي بيوتيك ها با مصرف جهاني 100000تا 200000تن در ســال، گروهي از تركيبات دارويي هســتند كه به شــكل قابل توجهي، براي كنترل عفونت­هاي انســاني مورد استفاده قرار مي­گيرند. آنتي بيوتيك ها، حدود 15در صد از كل تركيبات دارويي را به خود اختصاص مي دهند. بر اساس مطالعات انجام شده، ايران به علت تجويز و استفاده بي­رويه، رتبه نخست مصرف آنتي بيوتيك ها را در دنيا دارد. داروها عنصر بسیار مهم و جزء لاینفـک زنـدگی مـدرن امروزي به شمار می آیند و براي درمان بیماري هاي انسـان و حیوان مورد استفاده قـرار مـی گیرنـد. وجـود داروهـا در محیط زیست یکـی از مسـائل مهـم و قابـل تأمـل امـروزه دنیاست که اخیراً تنها تعدادي از کشورهاي پیشرفته مثـل آمریکا، انگلستان، آلمان و ایتالیا شـروع بـه بررسـی اثـرات منفی این آلاینده ها در محـیط زیسـت کـرده انـد. در دهـه اخیر، تعداد معدودي از دانشمندان به یافتن سرنوشت ایـن داروها که با حجم وسیع و هزاران نقطه انتشـار بـه محـیط زیست وارد می شوند و اثرات آنها بر روي موجودات زنـده و محیط زیست، علاقه مند شده اند. براي این که دارو بتواند در بدن موجـود زنـده (انسـان، حیوان و گیاه) جذب سلولهاي هدف شود، بایـد حلالیـت بسـیار بـالایی در آب داشـته باشـد. داروهـا ذاتـاً فعالیـت بیولوژیکی بسیار قوي دارند که روي موجودات زنـده تـأثیر میگذارد. علاوه بر این، داروها نسبت به تجزیه بیولـوژیکی بسیار مقاوم هستند و تحت شرایط عادي تجزیه نمیشـوند بلکه براي تجزیه نیاز به واکنش هاي خـاص تحـت شـرایط ویژه دارند. سرانجام این ترکیبات دارویـی وارد منـابع آبـی (آب شرب، سطحی و زیرزمینی) شده و محـیط زیسـت را تحت تأثیر قرار می دهند.

  فلزات سنگین:

  فعالیت‌هایی مانند حفر معدن و ساختمان‌سازی ممکن است مقادیر زیادی از فلزات سنگین را به منابع آب زیرزمینی مجاور وارد کند. برخی از باغ‌های قدیمی ممکن است حاوی مقادیر زیادی آرسنیک باشند که زمانی به عنوان آفت‌کش به کار می‌رفت. این فلزات در مقادیر بالا برای سلامتی خطرناک هستند.

   


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :