آلودگی آب 2

توضیحات:

 • به نام خدا

  آلودگی منابع آبی یكی از مهمترین عوامل تهدید كننده اكوسیستم های آبی محسوب می شود. این آلودگی ها اثرات زیانباری همچون تخریب محیط زیست و خسارات اقتصادی را به دنبال دارند. منابع آب در یك تقسیم بندی كلی به 3 دسته، آب های سطحی (نهر، رودخانه، دریاچه)، آب های زیرزمینی، آب اقیانوس ها و دریاها تقسیم می شود. در یک تعریف کلی، آلودگی عبارت است از زیان های زیست محیطی كه از تخلیه مواد زائد به آب ناشی می شود. مواد و عوامل آلوده كننده، تغیراتی در آب به وجود می آورند كه آن ها را آلودگی فیزیكی، شیمیایی، زیستی و فیزیولوژیك می نامند. با آلوده شدن آب، نسبت تولید به تنفس به هم خورد.

  آلودگی آب ها معمولا یك حادثه ناگهانی نیست بلكه شامل مزاحمت ها و زیان های دائمی است، به عنوان مثال جاری شدن فاضلاب ها به آبهای طبیعی و همچنین تاثیر دوره ای باران های اسیدی را می توان نام برد. همچنین در آب آلوده شده، به طور عمومی تركیب موجودات اكوسیستم كاهش می یابد، به این ترتیب تنوع زیستی كاهش پیدا می كند. هر آلودگی نیز دارای منبع خاص خود می باشد که می تواند شامل: مواد آلی و فاضلاب ها (مواد زائد اكسیژن خواه)، فلزات، هیدروكربن های هالوژندار، مواد حاصل از لایروبی، مواد جامد، پلاستیك ها، گرما، آلودگی نفتی و مواد پرتوزوآ باشد.

   


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :