اندازه گیری آب سخت

توضیحات:

 • به نام خدا

  در آزمایشگاه سختی آب تعیین میشود مقیاس اندازه گیری برحسب میلی گرم بر لیتر است یا PPM گویند

  آب های بسیار نرم بین 0-60 PPM

  آبهای متوسط بین 60-120 PPM

  آبهای سخت بین 120-180 PPM

  آبهای خیلی سخت بیشتر از 180 PPM است


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :