بحران آب درجهان

توضیحات:

  • به نام خدا

    ایران تنها كشوری نسیت كه در سال های اخیر با مساله ی بحران آب درگیر است بلكه جهان در حال تجربه بحران آب است . بیش از یك میلیارد از مردم جهان به آب سالم آشامیدنی و نیمی از مردم جهان به بهداشت مناسب دسترسی ندارند . بدون تغییرات اساسی ، بسیاری از مناطق جهان آب كافی برای تولید غذا و رشد جمعیت علی رغم اعمال سیاست های كنترل جمعیت ندارند . نابودی گونه های گیاهی و جانوری حقایق دیگری هستند كه در بسیاری از نقاط جهان اتفاق افتاده و می توانند باعث تغییر روش زندگی نسل های آینده بشوند . بحران آب جهان ، یك بحران مدیریتی است . در قلب آن این سوال مطرح است : چگونه آب را می توان با بهره وری باالتر مورد استفاده قرار داد؟ كه جواب این سوال را می توان به صورت زیر خالصه كرد : -افزایش تولیدات با مصرف آب كمتر -رقابت كمتر برسر آب -نیاز كمتر به توسعه و ساخت سازه های زیر بنایی -افزایش ایمنی و امنیت تولیدات غذایی -داشتن آب بیشتر برای كشاورزی ، صنعت و مصارف خانگی و محیط زیست بهتر در حال حاضر بحران آب نیازی به زنگ خطر ندارد . زنگ های خطر به صدا در آمده و می توان این بحران را مهار كرد استفاده از توسعه منابع آب را قابل تحمل ساخت . برای موفقیت در مهار این بحران نیاز به یك بررسی و تحقیق كامل برای مدیریت سیستم های با پیچیدگی باال داریم . اگر ما رفتارمان و همچنین روش مدیریت استفاده ازآب را تغییر دهیم ،قادر به رسیدن به یك آینده مطلوب برای زمین و مردم آن خواهیم بود .


  • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
    تماس : 09391156079
    انتشار مطلب در :