طبقه بندي آلوده كننده هاي آب

توضیحات:

 • به نام خدا

  نشانه هاي آلودگي آب حتي با سطحي ترين توجه مشخص مي شوند. براي مثال نوشيدن آب طعم بد مي دهد، توده هاي علف هاي هرز آبي در حجم زيادي از آب رشد مي كنند. آب كنار درياها، اقيانوس ها، رودخانه ها و درياچه ها بوي ناخوشايندي منتشر مي سازند. منشا اين مشكلات بايد به منابع و انواع بسياري از آلوده كننده ها نسبت داده شود. آلوده كننده هاي آب به 9 دسته طبقه بندي شده اند:

  1- زباله هاي متقاضي اكسيژن

  2- عوامل بيماري زا

  3- مواد غذايي گياهي

  4- تركيبات آلي سنتز شده (مصنوعي)

  5- نفت

  6- مواد شيميايي معدني و كاني ها

  7- رسوبات

  8- مواد راديو اكتيو (پرتوزا)

  9- گرما

   


 • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
  تماس : 09391156079
  انتشار مطلب در :