ارزیابی صرفه‌جویی در مصرف آب خانگی با استفاده از قطعات کاهنده مصرف

توضیحات:

  • به نام خدا

    رشد جمعیت و توسعه اقتصادی- اجتماعی موجب افزایش تقاضای آب شهری شده است. به طور معمول، مصرف آب خانگی اصلی‌ترین بخش مصرف آب شهری را تشکیل می‌دهد. از جملة مؤثرترین اقدامات برای صرفه‌جویی در مصرف آب خانگی، استفاده از قطعات و تجهیزاتی می‌باشد که بدین منظور طراحی شده‌اند. در این مقاله، استفاده از قطعات کاهنده مصرف شامل سرشیر و سردوش کم مصرف آب، در سطح شهر کاشان مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از میان مشترکین خانگی شهر کاشان دو گروه 40 تایی شاهد و تیمار به ‌صورت تصادفی انتخاب شد. قطعات کاهنده مصرف در منازل گروه تیمار نصب گردید و مصرف آب دو گروه در یک دوره یک ماهه بررسی شد. طبق نتایج تحقیق، نصب این قطعات حدود 22 درصد مصرف آب خانگی را کاهش می‌دهد. بررسی تقاضا و تأمین آب شهر کاشان در سالهای آینده نشان می‌دهد که استفاده از این قطعات در سطح شهر می‌تواند نیاز به اجرای طرحهای آینده تأمین آب را تا 6 سال به تأخیر اندازد. برآورد نسبت سود به هزینه استفاده از این روش صرفه‌جویی برای شهر کاشان در حدود 5/8 به 1 می‌باشد. در انتها، رضایت مصرف‌کنندگان از کیفیت کارکرد قطعات نیز بررسی شده است.


  • تهیه و تنظیم توسط آبشار آبی
    تماس : 09391156079
    انتشار مطلب در :